Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 10/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 1913

Chuyên đề ngoại khóa "Em yêu biển đảo Việt Nam".

Nhân dịp đầu năm học nhằm giáo dục cho các em học sinh tình yêu biển đảo, yêu quê hương, đất nước...Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Em yêu biển đảo Việt Nam" thông qua hoạt động: quyên góp ủng hộ các chú các anh ngày đêm bảo vệ vùng biển của tổ quốc, hội thi văn nghệ hát về biển đảo, vẽ tranh biển đảo tôi yêu. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức dạy lồng ghép tích hợp chương trình biển đảo vào các môn xã hội như Lịch sử, Địa lý...

 

Nhân dịp đầu năm học nhằm giáo dục cho các em học sinh tình yêu biển đảo, yêu quê hương, đất nước...Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Em yêu biển đảo Việt Nam" thông qua hoạt động: quyên góp ủng hộ các chú các anh ngày đêm bảo vệ vùng biển của tổ quốc, hội thi văn nghệ hát về biển đảo, vẽ tranh biển đảo tôi yêu. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức dạy lồng ghép tích hợp chương trình biển đảo vào các môn xã hội như Lịch sử, Địa lý...

 

86