Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 3/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 244

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2020-2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN VÀ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 1 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỊA BÀN TUYỂN SINH VÀ SỐ HỌC SINH, SỐ LỚP MỘT NĂM HỌC 2020-2021 ĐƯỢC DUYỆT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87